NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Szanując prawo lokalnych społeczności do informacji, zapraszamy do zadawania pytań na temat inwestycji na adres mailowy info@tergopower.com.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na wybrane, najczęściej zadawane pytania.

Czy w trakcie działania elektrowni inwestor może zmienić rodzaj spalanego paliwa, np. gdy zabraknie słomy. Czy będzie mógł spalać odpady?

Technologia przewidziana do realizacji przez Inwestora nie pozwala na wykorzystywania innego paliwa niż paliwo podstawowe w postaci słomy oraz paliwo uzupełniające – zrębki drzewne, o określonych parametrach wilgotności. Ma to ścisły związek ze sposobem podawania paliwa do kotła , konstrukcja kotła, a także procesów chemicznych występujących w trakcie spalania paliwa (mających wpływ na trwałość i efektywność instalacji, w tym korozja i szlakowanie). Instalacja nie jest przystosowana do podawania i spalania innego rodzaju paliwa. Przebudowa zakładu w celu dostosowania do spalania odpadów będzie także niemożliwa z powodów ekonomicznych – należałoby linię technologiczną praktycznie wybudować od nowa.

Oprócz kwestii technicznych, możliwość zastosowania innego paliwa silnie ograniczona jest aspektami formalnymi i ekonomicznymi. Instalacja, dzięki zastosowaniu jako paliwo biomasy, kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii. Zmiana paliwa spowodowała by utratę tego statutu a co za tym idzie wynikających z tego korzyści, ponadto byłaby narażona na znaczące kary finansowe w zasadzie uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie związane z wyjściem z systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.  Zmiana paliwa na odpady nie jest możliwa ponieważ obowiązujące przepisy dotyczące spalania biomasy są zupełnie odmienne od przepisów dotyczących termicznego przetwarzania odpadów.

Podsumowując, wykorzystanie w niniejszej Instalacji paliw innych niż słoma i zrębki jest nierealne z powodów technologicznych, prawnych oraz ekonomicznych. Wdrożenie zmian w zakresie spalanego paliwa oznaczałaby praktycznie konieczność głębokiej modernizacji i przebudowy większości instalacji oraz pozyskania pozwoleń jak dla nowej inwestycji.

Jaki urząd państwowy będzie nadzorował pracę elektrowni?

Funkcjonowanie przyszłej elektrowni będzie podlegać stałej kontroli wielu organów nadzorczych i kontrolnych, w tym:

  • w zakresie produkcji i dostaw energii, bieżącego raportowania działalności i sprawności technicznej urządzeń oraz kadry – Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który udziela koncesji na prowadzenie elektrowni i który w razie niezgodności może cofnąć koncesję oraz nakładać kary,
  • w zakresie zgodności działania elektrowni z wymogami ochrony środowiska – w tym ewentualnych emisji, zanieczyszczeń lub produkcji odpadów – kontrola i nadzór będzie należał do organów ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Dla planowanej inwestycji organem takim będzie co do zasady starosta przy wsparciu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ),
  • w zakresie odziaływania na otoczenie i zdrowie ludzi – inspekcja sanitarna, tj. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Czy ktoś z urzędników będzie sprawdzał, jakie paliwo będzie tam spalane, chodzi o to, jaka jest gwarancja, że po jakimś czasie nie będzie tam spalane inne paliwo?

Przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej elektrownia będzie musiała otrzymać pozwolenie zintegrowane (jest to swoista licencja na prowadzenia działalności) – w którym zdefiniowane zostaną rodzaj i ilość wykorzystywanego paliwa oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska – emisje do powietrza, hałas, zrzut zanieczyszczeń do kanalizacji, etc. Uprawnienia kontrolne pod kątem zgodności działania instalacji z pozwoleniem zintegrowanym, emisji zanieczyszczeń do wszystkich komponentów środowiska posiada WIOŚ.

Stosowane paliwo i technologia wytwarzania energii będą musiały być również zgodne z dokumentacją zatwierdzaną przez URE.

Elektrownia będzie miała obowiązek składania regularnych raportów właściwym organom, a ponadto jej działalność poddawana jest okresowym kontrolom właściwych organów nie tylko z zakresu energetyki i ochrony środowiska, ale również inspekcji sanitarnej.

Zastosowanie innego paliwa niż wskazane w wydanych pozwoleniach stanowiłoby poważne naruszenie wydanych pozwoleń i groziłoby elektrowni zamknięciem. Z kolei zmiana pozwoleń w kierunku rozszerzenia o inne rodzaje paliwa wymagałaby ponownego przeprowadzenia postępowania środowiskowego z udziałem społeczeństwa i powtórzenia procedur jak dla nowej inwestycji.

Byłoby to również zupełnie nieopłacalne z perspektywy inwestora, ponieważ wymagałoby głębokiej modernizacji i przebudowy większości instalacji.

Czy w pozwoleniu na budowę będzie określone paliwo, słoma, zrębki, czy takich rzeczy się nie określa?

Rodzaj paliwa, który będzie stosowany w elektrowni, jest określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wydawanej przez właściwy organ (np. Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta) po szczegółowej ocenie wszystkich parametrów inwestycji. Uzyskanie tej decyzji następuje przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i stanowi załącznik do wniosku o jego wydanie. Pozwolenie na budowę musi być zgodne z warunkami określonymi w decyzji środowiskowej.

Dodatkowo rodzaj stosowanego paliwa będzie określony w innych dokumentach urzędowych, bez których elektrownia nie może rozpocząć ani prowadzić działalności – np. w pozwoleniu zintegrowanym czy koncesji na pracę elektrowni wydawanej przez Prezesa URE.

Czy można cofnąć zgodę na pracę elektrowni w sytuacji, gdy będzie szkodziła mieszkańcom z powodu pyłów czy odoru?

Działalność elektrowni musi pozostawać w zgodzie ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami, w tym z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwoleniem zintegrowanym czy dokumentacją zatwierdzaną przez URE. W razie niespełniania wymogów określonych w tych decyzjach lub w obowiązujących normach na elektrownię mogą być nakładane kary, a nawet może zostać cofnięta zgoda na prowadzenie elektrowni (koncesja), co w praktyce oznacza zaprzestanie jej działania.

Do naruszenia obowiązujących wymogów należy zaliczyć w szczególności negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na otoczenie. Jeżeli więc elektrownia nie byłaby w stanie spełnić wymogów odnośnie emisji do powietrza, hałasu, zrzutu ścieków etc. zdefiniowanym w pozwoleniu zintegrowanym, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jako organ kontrolny może wydać decyzje o wstrzymaniu działalności elektrowni do czasu usunięcia przyczyn wystąpienia przekroczeń.

W konsekwencji, warunkiem pracy elektrowni jest to, że nie będzie szkodziła mieszkańcom z powodu zanieczyszczeń, a niespełnienie tego wymogu skutkowałoby cofnięciem zgody na pracę zakładu.

Należy jednak podkreślić, że przewidywane emisje i oddziaływania są oceniane już przy wydawaniu pozwoleń niezbędnych do powstania elektrowni – warunkiem realizacji inwestycji jest wykazanie, że obowiązujące normy nie będą przekraczane.

Czy przeładunek słomy nie spowoduje zaśmiecania i zapylenia okolicy?

Rozładunek pojazdów prowadzony będzie wewnątrz hali magazynowej, wyposażonej w szczelny układ wentylacyjny podłączony do zbiorczego układu odpylania węzła separacji. Rozwiązanie to gwarantuje brak intensywnego pylenia rozprzestrzeniającego się na zewnątrz hali magazynowej, mogącego powstać podczas rozładunku słomy oraz jej transportu do kotła. Po rozładunku, lawety samochodów będą obowiązkowo odkurzane i czyszczone z pozostałości po ładunku co wyeliminuje pylenie z pojazdów wyjeżdzających z terenu Zakładu.

Czy magazynowanie słomy może spowodować uciążliwe zapachy w okolicy lub pojawienie się insektów i gryzoni?

Na terenie zakładu słoma będzie składowana w hali magazynowej słomy, która zapewniać będzie zapas paliwa na około 5 dni ciągłej pracy zakładu. Magazyn jest budynkiem o zamkniętej konstrukcji, wyposażonym w układ wentylacji oraz instalację przeciw pożarową. Przywożona na teren zakładu słoma będzie musiała spełniać odpowiednie i nieprzekraczalne parametry dotyczące dopuszczalnego poziomu wilgotności, z uwagi na to, że jest to wymóg niezbędny do prawidłowego działania procesu spalania paliwa. Suwnica obsługująca rozładunek słomy wewnątrz magazynu wyposażona będzie w higrometr (czujnik wilgotności) i w przypadku gdy dana dostawa słomy nie będzie spełniała odpowiednich parametrów dotyczących wilgotności będzie natychmiast zwracana jej producentowi. W związku z tym niedopuszczalna jest sytuacja w której  dojdzie do gnicia słomy. Ciągła rotacja związana z dowozem i zużywaniem na bieżąco paliwa oraz dochowanie odpowiednich dopuszczalnych parametrów wilgotności uniemożliwi zachodzenie w słomie niepożądanych procesów mogących mieć wpływ na oddziaływanie odorowe, jak również zagnieżdżeniem się insektów czy gryzoni.

Czy do spalania nie będzie wykorzystywana słoma, która jest potrzebna np. dla ferm drobiu czy pieczarkarni?

Paliwo podstawowe – słoma zbożowa, słoma kukurydziana oraz rzepakowa pozyskiwane będą w promieniu do 100 km od lokalizacji inwestycji. Zarówno przeprowadzone przez TergoPower badania jak i  uzgodnienia z producentami rolnymi wskazują na istnienie nadwyżki wyżej wymienionych rodzajów słomy przekraczające zapotrzebowanie planowanej elektrowni na paliwo.

Ponadto TergoPower prowadzi uprawy sorgo energetycznego na gruntach niskich klas znajdujących się w zakładanym promieniu pozyskania paliwa  w celu zoptymalizowania technologii pozyskania tego surowca w warunkach klimatyczno-glebowych charakterystycznych dla Wielkopolski. Rezultaty upraw wskazują iż srogo energetyczne może stanowić znaczący składnik w strukturze paliw elektrowni.  W związku z powyższym brak jest jakiegokolwiek zagrożenia niedoboru paliwa dla instalacji w trakcie jej funkcjonowania.

Zwróćmy uwagę na fakt, że z eksperckich opracowań wynika, iż tendencja zapotrzebowania  na słomę przy produkcji zwierzęcej oraz przy produkcji pieczarek maleje. Producenci coraz częściej przechodzą z systemu ściółkowego na system rusztowy hodowli zwierząt, który całkowicie eliminuje wykorzystanie słomy. Co więcej, zastosowanie tego systemu jest wymagane przez dyrektywy unijne, co ograniczyć ma choroby racic i inne choroby grzybowe zwierząt, których przyczyna tkwi w wykorzystaniu słomy. Z czasem system rusztowy ma zastąpić system ściółkowy w 100%, co jeszcze bardziej zwiększy nadwyżkę słomy na rynku. Również producenci pieczarek pracują nad rozwiązaniami, gdzie podkłady wykorzystujące słomę będą zastąpione tańszymi i bardziej odporniejszymi na choroby podkładami syntetycznymi, co w rezultacie na przełomie lat również wpłynie na zmniejszenie zainteresowania przemysłu pieczarkowego słomą.

Czy rolnicy będą musieli zainwestować w sprzęt do zbiórki słomy w odpowiednich kostkach?

Do zbioru słomy w odpowiednim kształcie (bele prostopadłościenne) i o odpowiedniej wadze i zgniocie niezbędne jest odpowiednie zaplecze techniczne składające się z ciągników i pras, którymi prawdopodobnie obecnie rolnicy nie dysponują. Dlatego też TergoPower zakłada całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostępność tych specjalistycznych urządzeń poprzez finansowanie, współfinansowanie oraz inne możliwości ich pozyskania.