Zrównoważony łańcuch dostaw

Biomasa stanowi ważne źródło energii odnawialnej pozwalające na osiągnięcie długoterminowych założeń Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji.

Tergopower fuel

Czy wiesz, że…

…jeden dąb w ciągu 100 lat swojego życia pochłania taką ilość CO2 jaka jest uwalniana do atmosfery podczas produkcji 1 MWe energii elektrycznej?

W kontekście biomasy energetycznej termin ten często używany jest do określania substancji pochodzenia roślinnego. Jednak termin „biomasa” może odnosić się zarówno do substancji pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego.

Biomasę pozyskuje się w ramach procesu produkcji roślinnej - w związku z uprawą gruntów, gospodarką leśną i sadowniczą, wycinką lasu lub programami nasadzeń.

Przewiduje się, że energia uzyskana z biomasy będzie stanowiła ponad połowę 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych, który jest celem wyznaczonym do realizacji przez Unię Europejską do roku 2020.

Według prognoz na lata 2030-2050, biomasa będzie wciąż odgrywała istotną rolę w przyszłości. Grunty wykorzystywane pod tradycyjne uprawy (np. rzepak, pszenica, kukurydza) mogą jednocześnie stanowić źródło naturalnego paliwa odnawialnego - jakim jest słoma - bez negatywnego wpływu na ekosystem.

Tergopower fuel

Biomasa w Polsce jest szeroko dostępnym paliwem odnawialnym i ma duży potencjał rozwoju dzięki nadwyżkom słomy, która jest produktem ubocznym rozwiniętego przemysłu rolnego.

W Polsce, gdzie około 60% wszystkich gruntów stanowi ziemia rolna, z czego 40% to grunty orne (niemal 14 milionów hektarów), podaż biomasy jest wysoka a jej bezpieczne spalanie w elektrowni powinno być naturalnym sposobem wykorzystania występujących w kraju nadwyżek.

Nadwyżka słomy na cele energetyczne wynosi w Polsce co najmniej 10.000.000 ton rocznie. Dostępność słomy z roku na rok rośnie, gdyż jest ona coraz częściej zastępowana innymi materiałami lub konsekwentnie ograniczana - zarówno w rolnictwie jak i w produkcji rolnej. Województwa i regiony, gdzie występują naturalne nadwyżki słomy, wynoszące rocznie co najmniej pół miliona ton, przyciągnęły uwagę TergoPower, jako znakomite lokalizacje naszych projektów energetycznych.