SŁOMA JAKO ŹRÓDŁO ENERGII

Słoma jest niskoemisyjnym paliwem odnawialnym, ogólnodostępnym na terenie całej Polski, często po niewielkich kosztach. Produkcja i wykorzystanie słomy przynoszą dodatkowe korzyści środowiskowe i społeczne.

10 powodów, dla których warto wykorzystywać słomę jako trwałe źródło energii:
 • Słomę można pozyskiwać lokalnie, co gwarantuje  bezpieczeństwo dostaw.
 • Słoma, jako paliwo, które można magazynować, umożliwia stabilną produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (w odróżnieniu od np. farm wiatrowych, których wydajność podlega znacznym wahaniom).
 • Nowoczesne kotły opalane słomą charakteryzują się dużą sprawnością spalania i zapewniają najlepszą dostępną technologię filtrowania spalin.
 • Ciepło, produkt uboczny procesu wytwarzania energii elektrycznej, można sprzedawać po konkurencyjnych cenach lokalnym mieszkańcom i przedsiębiorstwom.
 • Polska słoma, pozyskiwana na mocy długoterminowych oraz spotowych (doraźnych) kontraktów, może zapewnić lokalnym rolnikom i przedsiębiorstwom możliwość rozwoju i wesprzeć lokalną gospodarkę.
 • Przy prawidłowej gospodarce, słoma może przynieść znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla w regionie i kraju, zastępując produkcję energii w oparciu o paliwa kopalne.
 • Energia wyprodukowana w oparciu o słomę nie jest narażona na wahania cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla
 • Stworzenie lokalnych struktur produkcji i wykorzystania słomy pozwala na zminimalizowanie finansowych i środowiskowych kosztów transportu. Każdy polski region może zostać producentem słomy, choć w niektórych regionach ten potencjał jest większy.
 • Popiół denny ze słomy spalanej w elektrowni może być wykorzystywany jako wartościowy, naturalny nawóz w rolnictwie, co jest korzystne dla środowiska i społeczeństwa.
 • Pozyskiwanie biomasy ze słomy nie powoduje zmniejszenia produkcji żywności – w elektrowni spalane są nadwyżki słomy niewykorzystywane do produkcji rolnej czy hodowli (np. farmy drobiowe, pieczarkarnie).

Projekty TergoPower są w 100% opalane słomą. W przypadku ewentualnych przejściowych niedoborów słomy paliwo podstawowe może być częściowo zastąpione zrębkami drzewnymi (dzięki dobudowaniu dedykowanych instalacji magazynowania i podawania zrębek do kotła).

ŁAŃCUCH DOSTAW SŁOMY

 • Elektrownie opalane słomą są z reguły zaprojektowane do przyjmowania sprasowanych kostek typu Heston o wymiarach ok. 2,4 × 1,2 × 1,2 m, jednak stosowane mogą być także niższe kostki. Słoma nie powinna być rozdrabniana.
 • Podczas procesu sprasowywania słoma powinna być sucha, co zapewnia najwyższą możliwą wartość opałową paliwa. Wilgotność materiału przy prasowaniu powinna wynosić poniżej 15%. Najczęściej jednak słoma jest już wystarczająco sucha przy zbiorach, ponieważ odbywają się one zazwyczaj przy słonecznej pogodzie.
 • Zbieranie z pól uformowanej w kostki słomy i jej transport do magazynów odbywa się zwykle z wykorzystaniem dużych ciągników z przyczepą, wyposażonych w teleskopowy wysięgnik do załadunku.
 • Sprasowana słoma jest zbierana z pól i transportowana do magazynów, skąd jest dostarczana do elektrowni.
 • Magazyny i ich lokalizacja są wybierane w taki sposób, żeby zminimalizować całkowite koszty logistyczne.
 • Ostatnim ogniwem opisywanego łańcucha jest transport sprasowanej słomy z magazynów zlokalizowanych w regionie do elektrowni. Ciężarówka z przyczepą może pomieścić 2 lub 3 warstwy sprasowanej słomy, czyli średnio 24 lub 36 kostek, w zależności od ich wagi i rozmiarów oraz dopuszczalnych w kraju gabarytów ładunku.
 • Elektrownia TergoPower posiadać będzie automatyczny system rozładunku, magazynowania i podawania słomy, z możliwością jednoczesnego rozładunku jednej warstwy sprasowanych kostek (2×6 sztuk) z ciężarówki i przyczepy.
 • Powstałe w procesie spalania słomy popioły denne po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, poprzedzonych badaniami certyfikowanych ośrodków naukowych, mogą stać się cennym nawozem dla rolnictwa.
Wykorzystywanie słomy do osiągnięcia zerowego bilansu dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla powstający podczas procesu spalania biomasy uznawany jest za neutralny dla atmosfery. Węgiel pochodzenia roślinnego jest częścią naturalnego obiegu tego pierwiastka w przyrodzie – został wchłonięty jako CO2 w procesie wzrostu roślin. Skutkuje to zachowaniem trwałej równowagi pomiędzy emitowanym a wchłanianym dwutlenkiem węgla.

 • W miarę wzrostu rośliny wchłaniają dwutlenek węgla z atmosfery.
 • Podczas procesu fotosyntezy rośliny magazynują węgiel w tkance celulozowej, a do atmosfery uwalniają tlen.
 • Magazynowany w tkankach celulozowych węgiel w miarę spalania łączy się z tlenem, tworząc dwutlenek węgla, który w spalinach jest emitowany do atmosfery.

W nowoczesnych układach energetycznego spalania paliw stałych powstałe związki, na przykład siarki czy azotu, są w znacznej części izolowane w procesie filtracji.