9 powodów, dla których warto wykorzystywać słomę jako trwałe źródło energii:

 • Słomę można pozyskiwać lokalnie, w nieograniczonych ilościach, co przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw.
 • Słoma jako paliwo umożliwia stabilną produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (w odróżnieniu od np. farm wiatrowych, których wydajność podlega znacznym wahaniom).
 • Nowoczesne kotły opalane słomą charakteryzują się dużą wydajnością spalania w wysokich temperaturach i zapewniają najlepszą dostępną technologię filtrowania spalin.
 • Ciepło, produkt uboczny procesu wytwarzania energii elektrycznej, można sprzedawać po konkurencyjnych cenach lokalnym mieszkańcom i przedsiębiorstwom.
 • Polska słoma, pozyskiwana na mocy długoterminowych kontraktów, może zapewnić lokalnym rolnikom i przedsiębiorstwom możliwość rozwoju i wesprzeć lokalną gospodarkę.
 • Przy prawidłowej gospodarce słoma może przynieść znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla, w porównaniu z paliwami kopalnymi.
 • Stworzenie lokalnych sieci produkcji i wykorzystania słomy pozwala na zminimalizowanie finansowych i środowiskowych kosztów transportu. Każdy polski region może zostać producentem słomy, choć w niektórych regionach ten potencjał jest większy.
 • Popiół ze słomy spalanej w elektrowni może być wykorzystywany jako wartościowy, naturalny nawóz w rolnictwie, co jest korzystne dla środowiska i społeczeństwa.
 • Pozyskiwanie biomasy ze słomy, w przeciwieństwie do roślin energetycznych, nie powoduje zmniejszenia produkcji żywności.

Projekty TergoPower są w 100% opalane słomą. W przypadku ewentualnych przejściowych niedoborów słomy dodatkowo mają możliwość wykorzystania do 40% zrębków drzewnych jako paliwa zapasowego.

Słoma jako biomasa

Główne składniki słomy jako paliwa:

 • Składnik
 • Węgiel
 • Wodór
 • Tlen
 • Azot
 • Siarka
 • Chlor
 • Popiół
 • Jednostka
 • % suchej masy
 • % suchej masy
 • % suchej masy
 • % suchej masy
 • % suchej masy
 • % suchej masy
 • % suchej masy
 • Wartość średnia
 • 47.0
 • 6.0
 • 41.0
 • 0.5
 • 0.1
 • 0.4
 • 5.0
 • Akceptowalny przedział
 • 41-50
 • 5.4-6.5
 • 36-45
 • 0.2-1.5
 • 0.05-0.2
 • 0.1-1.2
 • 2-10

Przeczytaj więcej o łańcuchu dostaw paliwa do elektrowni opalanej słomą w broszurze TergoPower.

Wykorzystywanie słomy do osiągnięcia zerowego bilansu dwutlenku węgla

W procesie spalania (bezpośredniego lub pośredniego) biomasy jako paliwa, dochodzi również do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ten węgiel jest jednak częścią aktualnego obiegu. Został wchłonięty w procesie wzrostu roślin przez kilka ostatnich miesięcy lub lat i utrzymana została trwała równowaga pomiędzy emitowanym a wchłanianym dwutlenkiem węgla, jednak pod warunkiem, że na gruncie tym nadal rosną rośliny.

 • W miarę wzrostu rośliny wchłaniają dwutlenek węgla z atmosfery.
 • Podczas procesu fotosyntezy rośliny magazynują węgiel w tkance celulozowej, a do atmosfery uwalniają tlen.
 • Podczas zbiorów paliwo jest transportowane do elektrowni lub ciepłowni.
 • Magazynowany w tkankach celulozowych węgiel w miarę spalania łączy się z tlenem, tworząc dwutlenek węgla, który w spalinach jest emitowany do atmosfery.

Ilość dodatkowej biomasy, która wzrasta na przestrzeni roku na danym obszarze, to tak zwany przyrost roczny. Wykorzystanie biomasy może być zrównoważone, a sama biomasa jest uznawana za paliwo o niskiej emisji dwutlenku węgla, jednak pod warunkiem, że poziom zużycia jest niższy od przyrostu rocznego.

W nowoczesnych spalarniach pozostałe cząsteczki, na przykład siarki czy azotu, są w znacznej części izolowane w procesie filtracji.