TYPOWY PROJEKT TERGOPOWER

Elektrownia opalana słomą to rodzaj elektrowni na biomasę (paliwo odnawialne).

W elektrowni można wykorzystywać różne rodzaje słomy: zbożową, rzepakową, z kukurydzy, grochowiny, a także rośliny energetyczne (np. sorgo, miskantus – uprawiane w dedykowanych plantacjach zakładanych na potrzeby nowych inwestycji). Słoma dostarczana będzie w postaci sprasowanych bel  o ściśle określonych wymogach jakościowych odnośnie wielkości oraz dopuszczalnej zawartości wilgoci. Jako paliwo uzupełniające mogą być wykorzystane zrębki drzewne. Ze względów technologicznych paliwa inne niż słoma i zrębki drzewne nie mogą być wykorzystywane.

Paliwo będzie przechowywane w zamkniętych magazynach, które gwarantują nieuciążliwe dla otoczenia przechowanie zapasów. Magazyn paliwa podlegać będzie ciągłej rotacji z uwagi na jego wielkość wystarczającą na kilka dni ciągłej eksploatacji elektrowni. Rozwiązanie takie w połączeniu z wymogiem technologicznym jakim jest niska dopuszczalna wilgotność słomy praktycznie eliminują możliwość rozpoczęcia procesów gnilnych oraz pojawiania się uciążliwych gryzoni czy owadów.

Pozostały, zabezpieczony wolumen biomasy będzie przechowywany poza terenem inwestycji w specjalnie przygotowanych magazynach pośrednich, a jego dostawy do elektrowni będą realizowane na bieżąco, zgodnie z harmonogramem produkcji energii.

Transport biomasy będzie odbywał się transportem samochodowym za pomocą odpowiednio dobranych naczep. Paliwo dostarczane będzie wyłącznie w porze dziennej, z pominięciem niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W trakcie transportu biomasa będzie zabezpieczona w celu uniknięcia pylenia.

Elektrownia może być wyposażona w układ skojarzonej produkcji ciepła dla odbiorców zewnętrznych. W takim przypadku inwestycja będzie miała charakter elektrociepłowni.

Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwolą na spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych. Elektrownia opalana słomą będzie jedną z najnowocześniejszych biomasowych inwestycji energetycznych w Polsce.

Sprawdzone i przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne

Elektrownia wyposażona w sprawdzone i przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne stanowić będzie wzorzec odniesienia dla przyszłych projektów elektrowni biomasowych powstających w Polsce.

Każda inwestycja jest zaprojektowana w oparciu o nadrzędną zasadę optymalizacji procesów produkcyjnych.. Realizowane jest to poprzez skrócenie łańcucha przepływu surowców oraz zapewnienie łatwości obsługi dla personelu elektrowni, co skutkuje sprawniejszą eksploatacją i bardziej efektywnym utrzymaniem zakładu. Większość zainstalowanych urządzeń znajduje się w budynkach, co zapewnia ochronę przed czynnikami klimatycznymi, zmniejsza straty ciepła i pozwala na przejrzyste rozplanowanie zakładu.

 1. Chłodnice pomocnicze
 2. Skraplacz chłodzony powietrzem
 3. Kocioł, turbina i pomieszczenia socjalno-biurowe
 4.  Magazyn zrębków drzewnych
 5. Magazyn słomy
Systemy wysokociśnieniowe i wysokotemperaturowe

Nasze rozwiązania opierają się na zaawansowanej i sprawdzonej technologii wysokotemperaturowej i wysokociśnieniowej, co pozwala na  osiągniecie wysokich parametrów sprawności produkcji energii elektrycznej. Ponadto zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający wykorzystanie szerokiego zakresu paliw pochodzenia rolnego oraz leśnego .

Stabilna produkcja energii przy wykorzystaniu mieszanki paliw

Elektrownia na biomasę wyposażona w odpowiednio dobrany i zaprojektowany zamknięty magazyn biomasy gwarantuje stałą produkcję energii, pomimo możliwych przejściowych wahań płynności dostaw paliwa. Dobór rodzaju kotła i instalacji pomocniczych został dokonany tak, aby elektrownia mogła wykorzystywać różne rodzaje paliw pochodzenia roślinnego – suchą słomę w postaci sprasowanych bel jako paliwo podstawowe (m.in. słoma zbożowa, rzepakowa, kukurydziana, grochowiny, słoma roślin energetycznych np. sorgo, miskantus), a także zrębki drzewne jako paliwo rezerwowe i uzupełniające. Rozwiązanie takie poprawia bezpieczeństwo i elastyczność w zakresie pozyskania surowca oraz redukuje uzależnienie od jednego źródła dostaw paliwa.

Projekt instalacji przygotowywany jest w oparciu o odpowiednio dobrane moduły technologiczne w zależności od planowanej wydajności (mocy zakładu) oraz dostępnego miksu paliwowego.

Typowa elektrownia TergoPower będzie składać się będzie z następujących głównych modułów technologicznych:

 1. Układ przyjęcia suchego paliwa (rozładunek i magazynowanie słomy w zamkniętym magazynie
 2. Układ wewnętrznego transportu podawania słomy do kotła
 3.  Kocioł parowy o konstrukcji rusztowej
 4. Układ oczyszczania spalin (odsiarczanie, odazotowanie, filtracja) wraz z kominem
 5. Turbina parowa
 6. Generator elektryczny
 7. Układ kondensacji pary
 8. Układ wody zasilającej
 9. Układ wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych
 10. Opcjonalny układ gospodarki odbioru, magazynowania i podawania do kotła zrębków drzewnych

Do naszych projektów wybraliśmy rozwiązania technologiczne firmy BWSC (Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S). Jest to wiodący światowy dostawca technologii w obszarze elektrowni i elektrociepłowni opalanych słomą.