WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dzięki zastosowaniu paliwa biomasowego oraz sprawdzonych najnowocześniejszych instalacji oczyszczania spalin, w trakcie eksploatacji elektrowni nie występują jakiekolwiek przekroczenia emisji dopuszczalnych ilości oraz maksymalnych stężeń substancji emitowanych do powietrza określonych w przepisach unijnych i krajowych.

Co warto podkreślić, ilości emitowanych substancji znajdują się znacznie poniżej dopuszczalnych norm – nie zbliżając się do maksymalnych wartości dopuszczalnych. Nowa elektrownia będzie musiała spełnić znacznie bardziej rygorystyczne normy emisji do atmosfery niż obecnie funkcjonujące instalacje energetyczne.

Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu – zarówno na etapie budowy, jak i na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Przyjmowana odległość od terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę wyklucza możliwość pojawiania się jakichkolwiek przekroczeń norm akustycznych na ww. terenach.

W procesie spalania paliwa powstają dwa rodzaje popiołów: lotne i denne. Popioły lotne po wyłapaniu przez instalacje odpylania w postaci wysokoefektywnych filtrów są magazynowane w szczelnych silosach, a następnie ładowane za pomocą szczelnych rękawów do ciężarówek-cystern i odbierane przez wyspecjalizowane, posiadające stosowne uprawnienia firmy. Natomiast popioły denne po uzyskaniu odpowiednich dopuszczeń, poprzedzonych badaniami przez certyfikowane ośrodki naukowe, mogą stanowić cenny nawóz dla rolnictwa  – tak jak ma to miejsce w innych krajach, w których funkcjonują podobne instalacje.

Magazyny paliwa działają w układzie zamkniętym i są wyposażone w szczelny układ filtracji powietrza odprowadzanego do atmosfery. To zapobiega zjawisku pylenia, unosu słomy i zrębków drzewnych, a nawet rozprzestrzeniania się zapachu słomy czy drewna wokół obiektu.

Dla inwestycji przygotowywanych w Polsce, brak zagrożeń elektrowni dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi został potwierdzony pozytywnymi opiniami i uzgodnieniami Raportów oddziaływania na środowisko otrzymanych od odpowiednich Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Starostów.